Fundacja powstała w styczniu 2007 roku z inicjatywy członków Zarządu Samorządu Studentów UAM w Poznaniu, którzy w oparciu o wieloletnie doświadczenie działalności społecznej, pasje, doskonałą znajomość środowiska zdecydowali się stworzyć podmiot wychodzący naprzeciw potrzebom i potencjałowi społeczności akademickiej miasta Poznania. Idea fundacji studenckiej została wcześniej sprawdzona i gorąco przyjęta w największych ośrodkach akademickich w Polsce. 

Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb:
– naukowych, 
– oświatowo-wychowawczych,
– kulturalnych,
– kultury fizycznej i sportu 

Statutowe cele Fundacji skierowane są do: studentów i absolwentów uczelni wyższych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów uczelni poznańskich, władz uczelni wyższych w szczególności uczelni poznańskich, samorządy i organizacje studenckie, kół naukowych, Parlamentu Studentów RP, mieszkańców Poznania.

Statutowe cele Fundacji realizowane są poprzez:
– pomoc studentom i absolwentom w znalezieniu pracy oraz w zapewnieniu podstawowych warunków mieszkaniowych i rozwiązywaniu problemów socjalno- bytowych
– promowanie prospołecznej i świadomej postawy obywatelskiej w środowisku studenckim
– promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów i absolwentów,
– promocja uczelni poznańskich

Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:
– współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami 
– finansowanie stypendiów i nagród dla studentów szkół wyższych w Poznaniu
– organizowanie konferencji i seminariów
– organizację szkoleń i kursów.
– organizacje wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych
– organizację koncertów i wydarzeń kulturalnych
– prowadzenie klubów studenckich.
– prowadzenie biur pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej.

Realizowane projekty, przedsięwzięcia i inicjatywy Fundacji:
– produkcja i kolportaż pamiątek akademickich
– organizacja uroczystości absolutoryjnych na UAM i uczelniach wyższych w Poznaniu
– prowadzenie kursów maturalnych
– prowadzenie specjalistycznych kursów językowych Toles Higher i Advanced
– fundowanie Nagrody Środowiska Studenckiego
– fundowanie nagród dla najlepszych absolwentów
– akcje charytatywne
– organizacja konferencji naukowych
– wydawanie Magazynu Uniwersyteckiego dla Maturzystów
– organizacja wydarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych – min. Sylwester Akademicki 
– organizacja wyjazdów i obozów studenckich
– realizacja lub podwykonawstwo projektów zleconych przez Urząd Miasta Poznania, Wojewodę Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski, władze czelni wyższych i organizacje studenckie