Misja

   Celem Fundacji jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo- wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu środowisk akademickich i absolwentów uczelni wyższych ze szczególnym uwzględnieniem studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a w szczególności:

a) pomoc studentom i absolwentom w znalezieniu pracy oraz w zapewnieniu podstawowych warunków mieszkaniowych i rozwiązywaniu problemów socjalno- bytowych,

b) promowanie prospołecznej i świadomej postawy obywatelskiej w środowisku akademickim,

c) promowanie w kraju i za granicą osiągnięć środowisk akademickich i absolwentów,

d) promocja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

e) promowanie w kraju i za granicą idei integracji europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do środowisk akademickich.

 

Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:

a) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,

b) współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i wszelkimi innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, w szczególności współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

c) organizowanie i finansowanie:

– stypendiów i nagród dla osób ze środowisk akademickich, w szczególności studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

– konferencji i seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów w kraju i za granicą,

– działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie aktywności studenckiej,

d) organizacje wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych,

e) prowadzenie ośrodków informacji w zakresie spraw określonych w paragrafie 5,

f) prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

g) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

h) wspieranie bibliotek akademickich,

i) prowadzenie kina i dyskusyjnego klubu filmowego,

j) organizację koncertów, przeglądów piosenki i festiwali artystycznych,

k) organizację szkoleń i kursów,

l) prowadzenie klubów studenckich,

ł) prowadzenie biur pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej,

m) wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich.